Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Statuten

Statuten

 

 


Statuten KFC Baasrode vzw

 

De Algemene Vergadering van 2 mei 2018, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst

 

Titel I   NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

 

Artikel 1

 

§ 1 De vereniging draagt de naam ‘Koninklijke Football Club Baasrode vzw.’, afgekort ‘KFC Baasrode vzw’.

 

§ 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

 

Artikel 2

 

§ 1 De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Molenberg 13, 9200 Baasrode en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement te Dendermonde.

 

§ 2 De maatschappelijke zetel kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

 

Artikel 3

 

§ 1 De vereniging heeft tot doel mee te werken aan de verwezenlijking van het doel van de federatie door onder andere voetbal te beoefenen en te promoten en door zoveel mogelijk aan wedstrijden deel te nemen.

 

§ 2 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

 

§ 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel waarvoor ze werd opgericht.

 

Artikel 4

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

 

Titel II  LEDEN

 

Artikel 5

 

De effectieve leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. De vereniging kan ook toegetreden leden aanwerven. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de Algemene Vergadering.


Artikel 6


§ 1 Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 3 bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.

 

§ 2 De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

 

§ 3 Leden van de vereniging zijn de oprichters van de vereniging en de leden aanvaard volgens de regels bepaald door artikel 7 van deze statuten.

 

Artikel 7     

 

§ 1 Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de Raad van Bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

§ 2 Om effectief lid te worden van de vereniging moet men:

 

a)      Akkoord gaan met de statuten van de vereniging

b)     Aanvaard worden door de Raad van Bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De Raad van Bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.

 

§ 3 Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is opgenomen in  het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, § 1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

 

§ 3 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering, maar mag nooit meer zijn dan 100 euro.

 

Artikel 8

 

§ 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

 

§ 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

§ 3 Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

 

§ 4 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de Algemene Vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

§ 5 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.

 

Artikel 9

§ 1 Toegetreden leden zijn natuurlijke personen die enkel aangesloten zijn om te genieten van de activiteiten van de vzw.

 

§ 2 Toegetreden leden bezitten geen stemrecht op de Algemene Vergadering. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

  

Titel III ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 10

 
De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.

 

Artikel 11

 

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

1)     De wijziging van de statuten

2)     De benoeming en afzetting van de bestuurders

3)     De benoeming en afzetting van de commissarissen

4)     De kwijting aan de bestuurders en commissarissen

5)     De goedkeuring van de begroting en de rekening

6)     De ontbinding van de vereniging

7)     De aanstelling en uitsluiting van een effectief lid

8)     De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

 

Artikel 12

 

§ 1 Er zal jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden worden binnen de 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

§ 2 Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de Raad van Bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de effectieve leden van de vereniging. Dit verzoek moet schriftelijk of per mail gericht worden aan de Raad van Bestuur en vermeldt de te behandelen agendapunten. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding van de agenda.

 

§ 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De Raad van Bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 15 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens 1/20 van de leden.

 

§ 4 De oproeping tot Algemene Vergadering moet om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter of 2 bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen

  

Artikel 13

 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

Artikel 14

 

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een volmacht-drager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

 

Artikel 15

 

§ 1 De Algemene Vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

 

§ 2 In gewone gevallen kan de Algemene Vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden.

 

§ 3 Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

 

§ 4 De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende Algemene Vergadering.

 

§ 5 het register met notulen kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door 2 bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de Algemene Vergadering.

 

 

Titel IV  RAAD VAN BESTUUR

 

Artikel 16

 

§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minsten drie leden. Indien de Algemene Vergadering slechts uit drie leden bestaat, zetelen slechts twee personen in de Raad van Bestuur.

 

§ 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.

 

§ 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

 

Artikel 17

 

§ 1 De bestuurders worden verkozen voor een termijn van drie jaar.

 

§ 2 Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het overlijden of in geval van wettige onbekwaamheid, of door het aflopen van de termijn van 3 jaar.

 

§ 3 De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering.

 

§ 4 Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk of via mail bekend maken aan de Raad van Bestuur.  Dit ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dat geval moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

 

§ 5 De akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

  

Artikel 18

 

§ 1 De Raad van Bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  Daarnaast kan het elke functie aanstellen die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.

 

§ 2 Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

§ 3 De akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

Artikel 19

 

§ 1 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

 

§ 2 De Raad van Bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

 

§ 3 De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

 

Artikel 20

 

§ 1 De Raad van Bestuur oefent zijn mandaat als college uit, maar kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

 

§ 2 Voor alle administratieve verplichtingen hebben de voorzitter en de secretaris onbeperkte en afzonderlijke volmacht.

 

§ 3 Voor financiële verrichtingen hebben de voorzitter en de penningmeester onbeperkte en afzonderlijk volmacht tot een bedrag van 3000 euro. Boven dit bedrag is hun gezamenlijke handtekening verplicht.

 

Artikel 21

 

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

 

Artikel 22

 

§ 1 De Raad van Bestuur vergadert minstens 4 maal per jaar.

 

§ 2 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk of via mail, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

 

§ 3 De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de Raad van Bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

 

§ 4 Van elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.

 

Titel V  DIVERSE BEPALINGEN

 

Artikel 23

 

§ 1 Het boekjaar loopt van 1 juni tot 31 mei van het volgende kalenderjaar.

 

§ 2 Het boekjaar dat is gestart op 1 januari 2018 zal worden beëindigd op 31 mei 2019.

 

§ 3 Elk jaar moet de Raad van Bestuur aan de gewone Algemene Vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De Raad van Bestuur stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

 

Artikel 24

 

§ 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de Algemene Vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.

 

§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan de vzw. Blijdorp.

 

Artikel 25

 

Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

 

De Algemene Vergadering legt haar samenstelling als volgt vast:

 

-        Wouter Croquey (76.08.10-253.32), Sint-Ursmarusstraat 18, 9200 Dendermonde

-        Danny Brams (68.10.05-265.16), Broekkantstraat 4, 9200 Dendermonde

-        Hélène Rossignol (66.07.11-228-04), Rosstraat 89, 9200 Dendermonde

-        Etienne Buys (48.05.06-325.53), Meibosstraat 23, 9200 Dendermonde

-        Bert Caudron (83.10.31-229.72), Broekkantstraat 140, 9200 Dendermonde

-        Andries Busschaert (71.03.11-065.50), Cyriel De Baerestraat 14, 9200 Dendermonde

-        Kevin De Smedt (87.09.08-257.35), Olieslagerstraat 59, 9200 Dendermonde

 

De Algemene Vergadering  heeft het ontslag als bestuurder aanvaard van:

 

-        André Thienpondt (57.04.28-379.06), Vlassenbroek 34, 9200 Dendermonde

-        Stefaan Sarens (63.02.02-291.16), Watertorenstraat 1/b, 9200 Dendermonde

-        Andre De Cleene (43.11.15-055.87), Hullekensstraat 17, 9200 Dendermonde

-        Lieven De Coninck (51.09.20-277.63), Palingbotterstraat 16, 9200 Dendermonde

 

De Algemene vergadering stelt de Raad van Bestuur als volgt samen:

 

-        Voorzitter: Danny Brams (68.10.05-265.16) Broekkantstraat 4, 9200 Dendermonde

-        Secretaris : Andries Busschaert (71.03.11-065.50), Cyriel De Baerestraat 14, 9200 Dendermonde

-        Penningmeester : Hélène Rossignol (66.07.11-228-04), Rosstraat 89, 9200 Dendermonde

-        Kevin De Smedt (87.09.08-257.35), Olieslagerstraat 59, 9200 Dendermonde

-        Wouter Croquey (76.08.10-253.32) Sint-Ursmarusstraat 18, 9200 Dendermonde

 

Opgemaakt in drie exemplaren te Baasrode  op 02/05/2018.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!