Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

We rekenen op alle leden en sympathisanten van onze club om dit huishoudelijk reglement op te volgen en de opvolging er van mee in stand te houden. KFC Baasrode is een familiale club waar waarden als veiligheid, respect en kwaliteit centraal staan.

1. ALGEMEEN

 • De spelers, de ouders en de trainers worden op de hoogte gebracht van dit reglement. 
 • Het bestuur legt per seizoen het bedrag van het lidgeld vast. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB voor onder andere verzekering. Daarnaast wordt het lidgeld gebruikt voor de aankoop van kledij en het gebruik van de infrastructuur van de club.

2. TERREINEN + KLEEDKAMERS

 • Om de orde, veildigheid en seriniteit van de club te bewaren, behoudt de club zich het recht om individuen van haar terreinen of infrastructuur te verwijderen: 
 1. personen die aanstoot geven, de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengen;
 2. de personen die handelen in strijd met één of meer voorwaarden, dan wel aanwijzingen van de bevoegde overheid niet opvolgen;
 3. personen die kennelijk onder invloed zijn van drank of drugs, zelfs indien ze een toegangsbewijs hebben.

 • De kleedkamers zullen als volgt ter beschikking gesteld worden:
 1. 15 minuten voor aanvang van het gebruik;
 2. 30 minuten na het einde van het gebruik.
 • De kleedkamers moeten veegschoon achtergelaten worden. Elk team bepaalt onderling hoe dit opgevolgd wordt.
 • Voetbalschoenen worden niet meegenomen onder de douches!
 • Douchen in ondergoed wordt niet toegestaan door de club.

3. ROKEN

 • Geen enkele jeugdspeler rookt op de club of op bezoek bij een andere club.
 • Voor en tijdens de trainingen of wedstrijden roken trainers en coördinatoren niet in het bijzijn van spelers.

4. ALCOHOL

 • Geen enkele jeugdspeler drinkt alcohol op onze club of op bezoek bij een andere club.
 • Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden drinken trainers en coördinatoren geen alcohol.

5. DRUGS

 • Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is ten strengste verboden, wordt gemeld aan de ouders en de politie en leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club en kan een definitieve verwijdering inhouden.

6. DIEFSTAL

 • Bij vermoeden of betrapping op diefstal wordt de politie verwittigd. Onomstotelijk bewijs van diefstal leidt tot een definitieve verwijdering uit de club.
 • Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.
 • Via de trainers en/of afgevaardigden zullen per categorie vóór elke training en/of wedstrijd de waardevolle voorwerpen worden verzameld, maar beter is natuurlijk om niet noodzakelijke dingen thuis te laten.

7. TEGENPARTIJ EN MEDESPELERS

 •  Agressief gedrag, obscene taal of gebaren en het moedwillig kwetsen van medespelers en tegenstrevers is uit den boze. Pestgedrag en/of uitlachen worden niet getolereerd.
 • Een speler die foutief gedrag vertoont tijdens een wedstrijd moet worden vervangen.
 • Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden ( slaan, niet-voetbalbewegingen, enz..) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.

8. DE SCHEIDSRECHTER

 • Een negatieve houding ten opzichte van een scheidsrechter, hoe fout hij ook was, is uit den boze voor zowel trainer, spelers als afgevaardigden.
 • Een speler die foutief gedrag vertoont tegen een scheidsrechter moet worden vervangen.
 • Bij de keuring van de schoenen en na elke wedstrijd krijgt de scheidsrechter van iedereen een hand.

9. DE TRAINING

 • Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip.
 •  Alle spelers geven de trainer een hand.
 • Iedereen blijft in de kleedkamer en het team gaat in groep naar het veld onder begeleiding van de trainer.
 • Vanaf U9, worden er geen ouders meer in de kleedkamers verwacht.
 • Na de training wordt het veld opgeruimd en gaat ook iedereen in groep terug naar de kleedkamer.
 •  Douchen na een sportinspanning is aan te raden!

10. DE WEDSTRIJD

 • Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip en de afgesproken plaats, in de officiële clubtraining en t-shirt.
 •  Piercings, oorbellen en andere zichtbare vastzittende juwelen zijn niet toegelaten in de officiële outfit tijdens de wedstrijd.
 • De trainer en de afgevaardigde krijgen steeds een hand.
 • Alle spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer het signaal geeft om in groep naar het veld te gaan.
 •  Spelers tot en met de U8 ploegen kunnen door 1 persoon bijgestaan worden bij het wassen en kleden.
 • Ouders zijn hopelijk enthousiaste supporters maar geen coach. Enkel de trainer geeft aanwijzingen voor, tijdens en na de wedstrijd. Bij aanhoudend storend gedrag van een ouder moet de speler vervangen worden. De ouders blijven achter de omheining of koord en mogen het terrein niet betreden.
 • Het betalen van een jeugdspeler voor zijn sportieve prestaties ( premie voor doelpunten, enz..) is verboden.
 • Douchen na de wedstrijd is verplicht!
 • Na de wedstrijd wordt de kleedkamer na 20 minuten leeg en proper achtergelaten. Ook op verplaatsing bij een andere club!
 • Iedereen gaat naar huis in de clubtraining en t-shirt van de club! Niet in andere kledij.

11. ONGEVAL – BLESSURE

 • Bij ongeval of ernstige kwetsuur is het aangeraden contact op te nemen met de huisarts.
 • Bij ongeval is het aangeraden een ongevallenformulier in te vullen. Deze is beschikbaar via de trainer of afgevaardigde, de Gerechtigd Correspondent of kan je downloaden op deze infopagina.
 • Het ongevallenformulier moet, samen met een klever van het ziekenfonds, binnen de 5 dagen aan de Gerechtigd Correspondent overhandigd worden.

12. VERVOER

 • Wie kinderen vervoert naar een training of een wedstrijd neemt alle voorzorgen om dit veilig te doen en zorgt in het bijzonder dat ze de gordel dragen en op de juiste hoogte (stoeltje) zitten.
 • Wie kinderen vervoert naar een training of wedstrijd zorgt er steeds voor dat zijn of haar voertuig in regel is met de Belgische reglementering. Kosten of schadegevallen als gevolg van nalatenschap kunnen niet weerhaald worden op de club.

13. AFWEZIGHEID

 • Bij een afwezigheid met een gegronde reden wordt de trainer ( voor spelers), de jeugdcoördinator ( voor trainers) zo vroeg mogelijk verwittigd.
 • Niet verwittigen getuigt van weinig respect, kan worden geïnterpreteerd als onverantwoord en kan aanleiding geven tot niet deelname aan wedstrijden of tornooien.

14. GEBRUIK SOCIALE MEDIA

 • Onze club stimuleert het gebruik van sociale media indien ze op een positieve en constructieve manier ten behoeve van de club worden ingezet.
 • Als club verwachten wij dat trainers, begeleiders, vrijwilligers en bestuurders sociale media uitsluitend in een positieve wijze zullen
  gebruiken. Ze mogen daarom niet gebruikt worden om meningen/kritiek te ventileren over en op trainers, bestuursleden, spelers, enz…, maar ook niet over/op derden (scheidsrechters, clubs etc).
 • Verspreid geen vertrouwelijke informatie. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn voorlopige teamindelingen of de inhoud van vertrouwelijke gesprekken tussen trainers/leiders en spelers/ouders.
 • Respecteer de privacy van anderen. Meng je niet in online gesprekken en (forum) discussies waarbij onze leden met naam en/of foto betrokken zijn, zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Denk na voor je reageert. Teksten op internet en gestuurd via sociale media kunnen anders geïnterpreteerd worden dan bedoeld. Denk daarom na over wat je over jezelf en anderen op internet zet. Besloten sociale media bestaan niet, op internet is alles openbaar.
 • Zogenaamde ‘winfies’ kunnen niet voor ons. Het resultaat primeert niet voor de club en mag allerminst ingezet worden als provocatiemiddel. Een leuke foto posten met een positieve boodschap kan uiteraard wel!

15. KLACHTEN

 • Klachten van spelers of ouders kunnen niet tijdens of na de wedstrijden besproken worden.
 • Een gesprek kan steeds worden aangevraagd, hetzij via de trainer, hetzij via de jeugdcoördinator. 
 • Als er klachten zijn over de sportieve gang van zaken kunnen deze op afspraak besproken worden met de trainer voor of na een training en met de verplichte aanwezigheid van iemand van de sportieve cel.

16. SANCTIES

 • Foutief gedrag of het niet opvolgen van het huishoudelijk reglement leidt tot sancties die zoveel mogelijk bijdragen tot verbeterd gedrag.
 • Voorbeelden van positieve straffen: het kuisen van de kleedkamers, het wassen van de ballen, het fluiten van een wedstrijd, …
 • Herhaaldelijke overtredingen, het weigeren van opgelegde sancties en alle drugsdelicten of diefstal leiden tot een tijdelijke of definitieve verwijdering uit de club.
 • Beslissingen om iemand tijdelijk of definitief te verwijderen worden genomen in het bestuur, na consultatie van de betrokkenen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!